Loading

Regulamin Kursu

§ 1

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

Organizator – firma Galen Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu ul. Jerzego 6.

Zgłaszający – osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy celem zapisania się na szkolenie – „Kurs USG – kończyna dolna”

Uczestnik – osoba uczestnicząca w szkoleniu „Kurs USG – kończyna dolna”, która dopełniła wszystkich niezbędnych formalności do zakwalifikowania się na szkolenie

Płatnik – osoba dokonująca opłaty za uczestnictwo w szkoleniu Zgłaszającego.

§ 2

Regulamin określa zasady rejestracji oraz uczestnictwa w szkoleniu „Kurs USG – kończyna dolna (03.12.2022)”, organizowanym przez Galen Lab Sp. z o.o.

§ 3

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.rehabilitacja.galen.pl

2. Za akceptację postanowień zawartych w Regulaminie uznaje się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na szkolenie za pośrednictwem strony internetowej www.rehabilitacja.galen.pl lub drogą mailową.

§ 4

1. Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.rehabilitacja.galen.pl lub przesłanego do Uczestnika drogą mailową.

2. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu na konto Organizatora wymaganej wpłaty. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

3. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na szkolenie, Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na szkolenie, wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy. Wraz z potwierdzeniem uczestnictwa Organizator przekazuje dalsze niezbędne informacje organizacyjne.

4. W razie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, tytuł naukowy, dane do faktury), Zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych poprzez zgłoszenie tego faktu Organizatorowi oraz przesłanie prawidłowych danych drogą e-mailową. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym certyfikatem lub zaświadczeniem. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.

5. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc i związanym z tym brakiem możliwości zakwalifikowania Zgłaszającego na szkolenie, Zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną oraz otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

6. W sytuacji wysłania przez zakład pracy większej liczby Uczestników szkolenie, obowiązuje zasada wypełnienia jednego formularza zgłoszeniowego dla jednego Uczestnika.

§ 5

1. Udział w kursie jest płatny.

2. Cena szkolenia jest podana w opisie oferty oraz dodatkowo zostaje przekazana Zgłaszającemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs na podany przez Zgłaszającego adres e-mailowy. Podane kwoty są cenami brutto.

3. Należność za udział w kursie płatna jest następująco:

a) Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zaliczki stanowiącej 20% ceny najpóźniej do siedmiu dni przed rozpoczęciem Kursu,

b) Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części ceny najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Kursu.

4. W przypadku, gdy nie zostanie wskazane inaczej w informacji przesłanej na adres e-mailowy Zgłaszającego, Zgłaszający jest zobowiązany uiścić należności na rachunek bankowy Organizatora w ING Banku Śląskim S.A. nr 75 1050 1214 1000 0090 3146 9811 w terminie określonym w § 5 pkt. 2 ze wskazaniem nazwy szkolenia oraz imienia i nazwiska Uczestnika.

5. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

6. W przypadku braku wpłaty we wskazanych terminach, Organizator ma prawo do skreślenia zgłoszonego Uczestnika z listy uczestników bez konieczności dodatkowego wzywania do uregulowania należności.

7. Faktura za udział w kursie lub szkoleniu zostanie wystawiona na życzenie Uczestnika do 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. Uczestnik zgłasza chęć otrzymania faktury, wskazując dane do wystawienia faktury we wskazanym miejscu w formularzu zgłoszeniowym.

8. Uczestnik posiadający więcej niż jednego Płatnika zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora drogą e-mailową przed dokonaniem wpłaty, wskazując jaką część ceny szkolenia zobowiązuje się uiścić dany Płatnik.

§ 6

1. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji Uczestnika ze szkolenia, jednak wymagane jest złożenie rezygnacji w formie pisemnej drogą elektroniczną lub pocztową. Za rezygnację nie uważa się brak lub zaprzestania uczęszczania na zajęcia.

2. Jeżeli rezygnacja została złożona w wymaganej formie

  1. ponad 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia zwracana będzie pełna wpłacona przez Uczestnika kwota
  2. między 2., a 3. tygodniem przed rozpoczęciem szkolenia zwracane jest 50% wpłaconej kwoty
  3. później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi

3. W przypadku rezygnacji istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego.

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania się minimalnej grupy Uczestników lub w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie kursu lub szkolenia we wcześniej ustalonym terminie. W takim przypadku § 4 pkt 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż Uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia finansowe względem Organizatora.

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania podczas szkolenia zdjęć lub nagrań video, a Uczestnik, dokonując rejestracji na szkolenie, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas szkolenia.

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację na stronach internetowych, portalach społecznościowych, publikacjach elektronicznych oraz folderach okolicznościowych.

3. Uczestnik jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z jego wizerunkiem.

§ 9

1. Uczestnik otrzyma drogą e-mailową oraz w ramach materiałów szkoleniowych dokładny program szkolenia.

2. Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

3. Uczestnik jest zobowiązany brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach pod rygorem nie otrzymania certyfikatu o którym mowa w § 9 pkt. 2.

§ 10

1. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez niego w trakcie szkolenia i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia strat ciągu 7 dni od ich wyrządzenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji, łącznie z wykluczeniem ze szkolenia, w stosunku do Uczestników będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w trakcie trwania szkolenia.

§ 11

1. Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane do 21 dni od daty ich otrzymania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacja o ochronie danych osobowych dla Uczestników szkoleń i kursów

Galen Rehabilitacja Sp. z o. o., Galen-Ortopedia Sp. z o. o., Galen Lab Sp. z o. o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informują, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Galen Rehabilitacja Sp. z o. o., Galen-Ortopedia Sp. z o. o., Galen Lab Sp. z o. o. , ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl,

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uczestnictwo w konferencji / szkoleniu, którego organizatorem jest Administrator. Dane przetwarzane są na podstawie:

    • Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, w związku ze złożonym zgłoszeniem i zaakceptowanym regulaminem jako zawarciem umowy na Pani/Pana uczestnictwo.

    • Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu wystawienia faktury i obsługi księgowej

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą konferencji, szkolenia oraz do biura rachunkowego.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z organizowaną imprezą.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych wymaganych przy zgłoszeniu uczestnictwa, może skutkować odmową rejestracji uczestnika.

Informacja o ochronie danych osobowych dla Odbiorców Newslettera

Galen Rehabilitacja Sp. z o. o., Galen-Ortopedia Sp. z o. o., Galen Lab Sp. z o. o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informują, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galen Rehabilitacja Sp. z o. o., Galen-Ortopedia Sp. z o. o., Galen Lab Sp. z o. o., ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi subskrypcji newslettera zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., – na podstawie udzielonej zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty realizujące zadania związane z prowadzeniem newslettera, oraz podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie obsługi newslettera.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu żądania usunięcia adresu email z listy subskrybentów.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa. Podanie danych osobowych w celu zapisania na listę subskrybentów newslettera jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi wysyłanie informacji przez Administratora.Scroll to Top