Loading

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTÓW GALEN REHABILITACJA Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galen Rehabilitacja Sp. z  o. o.,  ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń oraz Galen Ortopedia Sp. z  o. o., ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń jako Współadministrator.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej przez Współadministratorów na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Art. 9 ust.2 lit. h RODO – w zakresie przetwarzania informacji o stanie zdrowia w celach profilaktyki, leczenia, świadczenia usług medycznych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jako udzielonej zgody na przetwarzanie adresu poczty  elektronicznej w celach kontaktowych, którego udostępnienie pracownikowi Administratora jest traktowane jako forma udzielenia zgody na jego przetwarzanie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS oraz laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne oraz podmioty informatyczne świadczące usługi na rzecz Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, a w odniesieniu do danych kontaktowych do czasu wycofania udzielonej zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także w zakresie, w którym  nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wycofania udzielonej zgody w odniesieniu do danych, których zgoda dotyczyła, w dowolnym momencie, bez uszczerbku na dotychczasowe ich przetwarzanie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

8.Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa. W zakresie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz brak zgody uniemożliwi Administratorowi możliwość kontaktu z wykorzystaniem e-maila.


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA PRAKTYKANTÓW GALEN REHABILITACJA Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galen Rehabilitacja Sp. z  o. o.,  ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy na odbycie praktyk zawodowych.

4. Dane przetwarzane będą na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) – w celu realizacji zawartej umowy

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jako zgody na przetwarzanie danych kontaktowych, których podanie jest traktowane jako udzielenie na to zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi informatycznej oraz szkoleń BHP, a także uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z odbyciem praktyk, a w zakresie danych kontaktowych do czasu wycofania udzielonej zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie, w którym  nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wycofania udzielonej zgody w odniesieniu do danych, których zgoda dotyczyła, w dowolnym momencie, bez uszczerbku na dotychczasowe ich przetwarzanie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

9. Podanie danych osobowych dotyczących osoby przyjmowanej na praktyki jest dobrowolne, jednakże odmowa uniemożliwi przyjęcie na odbycie praktyk. W zakresie danych kontaktowych podanie danych jest dobrowolne lecz odmowa uniemożliwi Administratorowi wzajemny kontakt z ich wykorzystaniem.


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA WOLONTARIUSZY GALEN REHABILITACJA Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galen Rehabilitacja Sp. z  o. o.,  ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy na odbycie praktyk zawodowych.

4. Dane przetwarzane będą na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) – w celu zatrudnienia jako wolontariusza na podstawie przepisów prawa, którym jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jako zgody na przetwarzanie danych kontaktowych, których podanie jest traktowane jako udzielenie na to zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie obsługi informatycznej oraz szkoleń BHP, a także uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z wolontariatem, a w zakresie danych kontaktowych do czasu wycofania udzielonej zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie, w którym  nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wycofania udzielonej zgody w odniesieniu do danych, których zgoda dotyczyła, w dowolnym momencie, bez uszczerbku na dotychczasowe ich przetwarzanie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

9. Podanie danych osobowych dotyczących osoby przyjmowanej na wolontariat jest dobrowolne, lecz odmowa uniemożliwi przyjęcia Pani/Pana jako wolontariusza. W zakresie danych kontaktowych podanie danych jest dobrowolne lecz odmowa uniemożliwi Administratorowi wzajemny kontakt z ich wykorzystaniem


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W GALEN REHABILITACJA Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galen Rehabilitacja Sp. z  o. o.,  ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi rejestracji na wizytę z wykorzystaniem drogi elektronicznej (rejestracja przez portal eRejestracja, Facebook, Instagram, formularz na stronie internetowej) na podstawie z Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., – jako udzielonej zgody na ich przetwarzanie wyrażonej przez podanie  danych w ww. celu.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty realizujące zadania związane z obsługa rejestracji drogą elektroniczną, oraz podmioty świadczące usługi informatyczne.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu żądania usunięcia adresu email.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.

8. Podanie danych osobowych w celu rejestracji na wizytę jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi Pani/Pana rejestrację oraz kontakt w celach informacyjnych związanych z rejestracją.


POLITYKA COOKIES

DEFINICJE

Administrator – oznacza Galen Rehabilitacja Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu, ul. Jerzego 6. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484833. NIP: 6462932267, Regon: 243414549.
Cookies – oznacza dane informatyczne. W szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie rehabilitacja.galen.pl.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe.

Administrator wykorzystuje:

 1.Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.Cookies podmiotów trzecich: Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
Google Analytics-Działania w tym zakresie są realizowane, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej www.rehabilitacja.galen.pl . Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu  użytkownika z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Facebook Pixel- Działania w tym zakresie są realizowane, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook.  W ramach tych narzędzi kieruje do użytkownika reklamy w serwisie Facebook. Pixel Facebook  automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z  witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są  przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Galen Rehabilitacja Sp. z o. o., ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń został wyznaczony Pan Lechosław Buczak. Z inspektorem można się kontaktować przez adres e-mail: iod@netbel.pl lub pisemnie pod adresem Administratora Danych.

Scroll to Top